Materiaalipankki

Lentolannoituksesta

Lentolevityksen varastopaikkaohjeet

Perusteet:

 • Varastopaikalla tulee olemaan samanaikaisesti helikopteri, lannoitesäkit sekä kuorma-auto
 • Lannoitteet nostetaan kuorma-auton suppiloon, josta ne siirretään ruuvikuljettimella helikopterin levittimeen.
 • Lentosuunta määräytyy lastausauton suunnassa ristikkäin.
 • Lastaukseen laskeutuminen ja nousu tapahtuvat loivasti. Varsinkin isommilla varastopaikoilla on syytä olla riittävästi tilaa lentoonlähtöön tuulen suunnassa.

Lisäksi:

 • Useilla kohteilla joudutaan raivaamaan varastopaikan ympäristöä, varastopaikan raivaustöihin kannattaa varautua.
 • Tarvittava tila levitystyön onnistumiselle riippuu pitkälti varastopaikkaa ympäröivästä maastosta.
  Puuston mukaan lentosuunnassa tilaa on varattava 40-70 metriä. 20 metriseen puustoon tulee olla
  matkaa 50 m, kun 8 m puustoon riittää 20 metrin etäisyys. Alle 3m taimikossa riittää ojan varsien
  raivaus laskeutumista varten.
 • Tankkausta varten kopteri laskeutuu kuorma-auton viereen. Tankkauskohdalla maasto on tasainen. Tiealueella ole yli 50 cm korkeaa kasvustoa, joka voisi osua peräroottoriin. Pääroottori tarvitsee halkaisijaltaan noin 20 metrisen alueen, jolla ei ole yli 1,5 metriä korkeaa kasvustoa.
 • Aukeilla paikoilla (hakkuuaukeat/pellot) pitää tarkastella lähinnä tankkauksen onnistumista. Kopterin tankkausta varten pitää kuorma-auton vieressä olla tilaa laskeutua.

Lentolannoituksen varastopaikka

Image

Näitäkin on hyvä miettiä:

 • Avointa tilaa tarvitaan lastauspaikalle kuorma-auton molemmin puolin.
  • Tien toisella puolella metsä ja toisella puolella peltoa -> etäisyys vaatimus puustoon 2-3 keraa puuston pituus.
 • Kasvillisuus voi kasvaa paljonkin kesän aikana
 • Irtonaista, lentoon lähtevää materiaalia ei saa olla alueella.
  • Pressut, kattopellit ym pitää poistaa, erityisesti puupinojen päältä.
 • Rakennuksiin on hyvä olla 100 metrin välimatka.
 • Sähkö- ym linjoihin pitää olla vähintään 100 metriä. Lentäjä ei näe lankoja.
 • Mastoihin on hyvä olla 100 metriä tai enemmän, riippuen sijainnista, koosta ym. Jätä tämä ForestVitalin tiedoksi
 • Pölyävät turvesuot tai hiekkakuopat
  • Pöly aiheuttaa ongelmaa moottorissa, hiekkapöly myös roottorin lavoissa.

Lentorajoitukset ja -kiellot

Itä-Suomen lentorajoitusalue

Suomen itärajaa myötäilee lentorajoitusalue EFR-100. Rajoitus on huomattavasti laajempi ilmatilassa, kuin maanpinnalla maastoon merkitty rajavyöhyke. Kuten maanpinnalla toimimiseen tarvitaan rajavyöhykelupa, tarvitaan ilmatilassa toimimiseen omanlaisensa lupa. Luvan haltijalla on tämän jälkeen mahdollisuus toteuttaa ilmatyötä rajan läheisyydessä. Käytännössä kilometriä lähempänä valtion rajaa olevia kohteita ei voida lannoittaa.

Myös muilla EFR luokitelluilla lentorajoitusalueilla on nimensä mukaisesti lentorajoituksia, jolloin suunnittelussa pitää ottaa mahdolliset rajoitukset tapauskohtaisesti huomioon. Huolehdimme tämän suunnittelun osana työnkulkua.

 

Muut vaara-alueet

Suomessa on useampia vaara-alueita, joilla lentämistä on rajoitettu hetkellisesti. Esimerkiksi kaivosten läheisyydessä voi olla EFD merkittyjä vaara-alueita, joilloin lentotoiminta on mahdollista tietyin rajoituksin ja varmistuksin. Yleisimmin rajoitus on voimassa tietyn aikaa tiettynä aikana, mikä vaikuttaa levityksen toteutuksen aikatauluun.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

© ForestVital. Kaikki oikeudet pidätetään.